ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਰੀਸੈੱਟ ਲਿੰਕ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਸ ਈਮੇਲ ਵਿਚਲੇ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੇਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ