About Us banner

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ

ਸਾਡੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ:
ਆਈਕੌਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
#105-2194 Health Sciences Mall
Vancouver  V6T 1Z3

1-877-357-7611

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ?
ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਦਾਇਰ ਕਰੋ

ਨਾਮ:
ਈਮੇਲ ੫ਤਾ:
ਵਿਸ਼ਾ:
ਸੁਨੇਹਾ: